Phương Tây

TRẠNG TRÌNH TRƯỜNG THIÊN SẤM(tiếp)

  Phần III 264_Có thầy Nhân Thập đi về 265_Tả phù hữu trì cây cỏ làm binh Dốc hết sức sửa sang vương nghiệp Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời Ra tay điều định hôm mai Bấy giờ mới biết rằng ...

TRẠNG TRÌNH TRƯỜNG THIÊN SẤM

* Giới thiệu bài phân tích Sấm Trạng này của tác giả : Hoàng Hoa Lệ Đông Nam Á để tham khảo. Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. TRẠNG TRÌNH TRƯỜNG THIÊN SẤM Hoàng Hoa Lệ Đông Nam Á Phần ...