Phương Tây

Giải «Bộ Hư Đại Sư dự ngôn thi»

“Thế vũ tam phân, Hữu Thánh nhân xuất, Huyền sắc kỳ quan, Long trương kỳ phục, Thiên địa phục minh, Xử trị vạn vật, Tứ hải âu ca, Ấm thụ kỳ phúc”. Giới thiệu: «Bộ Hư ...